Kapitał zdrowie – wspólna wartość - jak odpowiedzialnie inwestować w zdrowie Polaków?

02.09.2021

Miniony rok dobitnie pokazał, że zdrowie jest fundamentem rozwoju wielu obszarów w tym gospodarczych i społecznych. Jest kapitałem, o który trzeba dbać i wspólną wartością, za którą odpowiedzialność spoczywa w rękach wielu środowisk. Budowanie partnerskiej współpracy między nimi jest wyrazem rzetelnej troski o możliwie najdłuższe i najlepszej jakości życie polskich obywateli. Troska o pacjentów, zaangażowanie w postęp terapeutyczny i myślenie proekologiczne to fundamenty działalności firmy Servier, która od blisko 30 lat prowadzi swoją działalność w Polsce, a od 24 lat produkuje tu swoje leki. Dziś firma Servier prezentuje Raport Wpływu Grupy Servier w Polsce będący podsumowaniem impaktu inwestycyjnego, ale także społecznego, edukacyjnego i rozwojowego. To zbiór dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych inwestycji w zdrowie Polaków.

 

- Zdajemy sobie sprawę z cywilizacyjnego wyzwania tych czasów oraz odpowiedzialności, która spoczywa na nas jako firmie farmaceutycznej, której leki stosują miliony pacjentów – podkreśla Joanna Drewla, Dyrektor Generalna Servier Polska. Wiemy, jak ważna jest konsekwentna realizacja strategii opierającej się na silnej pozycji krajowej produkcji leków, a także korzystaniu z substancji czynnych (API) pochodzących z fabryk europejskich spełniających wysokie europejskie standardy. Dzięki temu dostarczamy polskim pacjentom leki, które są skuteczne i – co najważniejsze – bezpieczne. Jesteśmy też świadomi faktu, jak ważne w tej strategii są konsekwentne, wieloletnie inwestycje w nowoczesne technologie produkcji leków, w rozwój, który realnie przekłada się na korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla polskiego przemysłu oraz polskiej gospodarki.

 

Podczas blisko 30 lat działalności firma Servier zainwestowała w Polsce ponad 866 mln zł. To środki ulokowane w rozwój produkcji, działalność naukowo-badawczą, profilaktykę i edukację zdrowotną,
a także w pracowników.

 

Impuls dla gospodarki

 

Polski rynek farmaceutyczny to obecnie szósty co do wielkości rynek w Europie i największy rynek w Europie Środkowej. Branża odnotowuje stały wzrost, który wspiera rozwój całej polskiej gospodarki, wspiera bezpieczeństwo zdrowotne Polek i Polaków oraz stymuluje wprowadzanie innowacyjnych technologii.

 

Prowadząc działalność gospodarczą, firma Servier wspiera polską gospodarkę m.in. poprzez zatrudnienie, podatki, inwestycje w badania czy współpracę z polskimi dostawcami. Przez ostatnich 11 lat firma Servier wypracowała w Polsce blisko 820 mln zł wartości dodanej, która w postaci podatków, wynagrodzeń dla pracowników i inwestycji przyczyniła się do rozwoju gospodarczego nie tylko sektora farmaceutycznego, lecz także innych branż.

 

Wytwarzanie leków w kraju

 

Od 1992 roku Polska jest jednym z priorytetowych rynków  dla Grupy Servier. To tu ulokowany jest piąty co do wielkości zakład produkcyjny Servier na świecie – Anpharm, w którym wytwarzane jest niemal 100% leków Servier stosowanych przez polskich pacjentów. Są to głównie leki kardiologiczne, diabetologiczne i psychiatryczne. Jednocześnie, dzięki znaczącym inwestycjom Servier w warszawską fabrykę możliwe było systematyczne zwiększanie zdolności produkcyjnych, których skala wzrosła ponad 100-krotnie, z 0,5 mln do blisko 53 mln opakowań rocznie, a liczba zatrudnionych osób zwiększyła się ponad 2-krotnie. Dotychczasowa łączna wartość inwestycji Grupy Servier w Zakład Produkcyjny Anpharm wynosi ponad 195 mln zł. W najbliższych pięciu latach ta wartość inwestycji się podwoi, a zakład będzie miał szansę zwiększyć swoją pozycję na rynku międzynarodowym. Już dziś zakład produkcyjny Servier – Anpharm ma na tyle dużą skalę działania, że może sobie pozwolić na eksport do 21 krajów UE oraz Irlandii, Serbii, Wielkiej Brytanii a nawet Birmy. Liczba eksportowanych opakowań leków w ostatnich latach dynamicznie rośnie, osiągając obecnie poziom 63% całkowitej produkcji warszawskiego przedsiębiorstwa.

 

- Bezpieczeństwo lekowe, co udowodnił światowy kryzys zdrowia, to także możliwość zapewnienia ciągłości terapii pacjentów, co jest niekiedy wyzwaniem dla wielu firm z branży farmaceutycznej, szczególnie w czasie pandemii COVID19. Firma Servier jest i chce pozostać ważnym elementem bezpieczeństwa lekowego Polski. Dzięki temu, że nasze leki produkowane są lokalnie z wykorzystaniem substancji czynnych wytwarzanych na terenie Unii Europejskiej w oparciu o najwyższe standardy produkcji jest to możliwe – podkreśla Joanna Drewla.

 

Postęp terapeutyczny

 

Inwestycje w zdrowie Polaków to także duże nakłady finansowe w rozwój medycyny i stałe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych. W warszawskim Oddziale Międzynarodowego Ośrodka Badań Klinicznych już od 1999 roku prowadzone są badania nad nowymi technologiami medycznymi. Ośrodek po dwóch latach działalności stał się samodzielną placówką, która dziś nadzoruje projekty badawcze faz I-III w Polsce, Czechach, na Słowacji, Ukrainie i w Gruzji. Wartość inwestycji Servier w działalność naukowo-badawczą w Polsce wyniosła w latach 1996-2020 blisko 400 mln zł.

 

Edukacja zdrowotna

 

Firma Servier konsekwentnie od 2003 roku organizuje bezpłatne ogólnopolskie społeczne kampanie profilaktyczno-edukacyjne, m.in. Servier dla Serca (dotychczas 18 edycji programu), Forum Przeciw Depresji (15 edycji kampanii), Servier – Wyłącz Raka (dotychczas 3 edycje programu). Celem tych kampanii jest zdrowotna edukacja polskiego społeczeństwa i zwiększanie wiedzy na temat profilaktyki przewlekłych chorób cywilizacyjnych, a także zachęcanie pacjentów do wykonywania systematycznych badań diagnostycznych, pozwalających na wykrycie schorzeń w ich początkowym stadium.

 

- Organizując kampanie społeczno-profilaktyczne wykorzystujemy naszą wiedzę, ale też korzystamy ze wsparcia ekspertów w budowaniu świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi. Doceniając rolę profilaktyki zdrowotnej dokładamy starań aby tę wiedzę i zdrowe praktyki przekazać Polakom. – podkreśla Ewa Ciepałowicz, CSR & Internal Communication Manager Servier Polska.

 

Wartość inwestycji Servier w obszarze profilaktyki i edukacji zdrowotnej w Polsce w latach 1998—2020 wyniosła w przybliżeniu 85 mln zł

 

- Dziś, gdy pojawienie się COVID-19 wygenerowało dług zdrowotny w: onkologii, kardiologii, diabetologii czy psychiatrii - rozumiemy, że obok niezachwianego dostępu do nowoczesnych terapii, ważne jest również dotarcie do polskiego społeczeństwa z wiedzą o specyfice i profilaktyce tych schorzeń - zaznacza Ewa Ciepałowicz.

 

Zrównoważony rozwój i „Zielona Fabryka”

 

Fundamenty Servier są oparte na zrównoważonym modelu ekonomicznym. Kwestie społeczne i środowiskowe od początku istnienia firmy znajdowały się w centrum uwagi i były uwzględniane w jej działaniach oraz w relacjach ze wszystkimi grupami interesariuszy. Zaangażowanie społeczne Servier koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: opiece zdrowotnej (uwzględniającej jakość życia), edukacji i szkoleniach oraz środowisku naturalnym.

 

- Otwierając kolejne linie produkcyjne, zawsze czynimy to z dbałością o jakość w odniesieniu nie tylko do finalnego produktu leczniczego, ale także warunków pracy i uważnej troski o otoczenie – zaznacza Pascal Baraffe, dyrektor warszawskiej fabryki Anpharm.

 

Wpływ Servier na środowisko to intensywne działania mające na celu realizację zobowiązania klimatycznego firmy, w którym firma zadeklarowała zmniejszenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych o 25% do 2030 roku. Aby to osiągnąć w Polsce firma wprowadziła szereg rozwiązań mających na celu konsekwentną poprawę efektywności energetycznej w budynku biurowym, jak i w pomieszczeniach produkcyjnych.

 

Inwestycje w kapitał pracowniczy

 

Servier w Polsce tworzy różnorodne środowisko pracy, zatrudniając w sumie ponad 600 pracowników, którzy są odpowiedzialni za działalność naukowo-badawczą, produkcję, edukację i promocję. W Servier bardziej wierzy się w potencjał pracownika niż w jego wcześniejsze doświadczenie, stąd dla większości zatrudnionych Servier jest pierwszym miejscem pracy. Pracownicy często zostają w firmie na wiele lat - średni staż w Servier to 13 lat. Firma Servier stwarza warunki do rozwoju w ramach ścieżek kariery wewnątrz firmy, co również wpływa na współczynnik rotacji, który w 2020 r. wyniósł tylko 3,26%. Również mimo globalnych zawirowań spowodowanych pandemią firma Servier zapewniła swoim pracownikom stabilność zatrudnienia.

 

- Partnerską rzetelność i troskę o współpracowników rozumiemy także jako dbałość o stabilne i bezpieczne warunki pracy. To nasi pracownicy są twórcami sukcesu firmy w obszarze badań i rozwoju, produkcji, edukacji i szeroko rozumianej działalności biznesowej. Jesteśmy dumni, że aż 80% zatrudnionych pracowników rekomenduje Servier, jako „Świetne miejsce do pracy[1] – podkreśla Marta Rojek-Czech, Dyrektor HR Servier Polska

 

Wsparcie w walce z COVID-19

 

Czas pandemii był wielkim wyzwaniem dla wielu branż – zderzeniem ze zmienną, niepewną, złożoną i niejednoznaczną rzeczywistością. Ta sytuacja wymagała od wszystkich dużego zaangażowania, w tym bardzo szybkiego przeorganizowania sposobów.

 

- Na naszej firmie spoczęła szczególna odpowiedzialność za pacjentów, którzy na co dzień przyjmują leki Servier. Niekwestionowanym priorytetem stało się aby w utrzymać ciągłość produkcji i tym samym leczenia pacjentów w tych szczególnie trudnych warunkach. Jednocześnie kluczowe było wsparcie ochrony zdrowia, zwłaszcza osób zaangażowanych bezpośrednio w walkę z pandemią. – podkreśla Joanna Drewla, Dyrektor Generalna Servier Polska.

 

W Polsce na walkę z COVID-19 firma Servier przeznaczyła ponad 2,16 mln zł, które przekazane zostały na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników ochrony zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, i innych profesjonalistów medycznych. Dzięki firmie do szpitali trafiło blisko 260 tysięcy maseczek.

 

Odpowiedzialne partnerstwo

 

Głównym celem firmy Servier jest troska o społeczeństwo, a jej główną wartością – przyjazne partnerstwo ze wszystkimi, którym również przyświeca ten cel. Tak rozumiane partnerstwo wszystkich środowisk to dziś, przez nikogo już niekwestionowana, gwarancja bezpieczeństwa nie tylko zdrowotnego, lecz także ekonomicznego, społecznego. Dziś budowanie  partnerstwa opartego na wiedzy i wartościach takich jak wspólne działanie na rzecz pacjentów, nabiera zupełnie nowego wymiaru – pozwala planować przyszłość, w której wyjście z globalnego kryzysu spowodowanego pandemią, staje się możliwe.

 

Firma Servier

 

Od 1954 roku firma Servier działa jako niezależna międzynarodowa grupa farmaceutyczna zarządzana przez organizację non profit, której misja i model biznesowy koncentruje się na postępie terapeutycznym, służącym najważniejszym potrzebom każdego z nas, gdy stajemy się Pacjentami. Receptą na sukces w realizowaniu tej misji jest model,  w którym prace nad nowymi lekami, corocznie zasilane przychodem firmy, stanowią oś biznesu.

 

W 1955 roku firma Servier wprowadziła na rynek swoje pierwsze dwa leki stosowane w terapii nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Działalność badawcza przyspieszyła rozwój firmy i zainicjowała ekspansję międzynarodową. Model biznesowy Servier i ogromne nakłady na badania spowodowały, że w 1988 roku magazyn „Scrip” uznał przedsiębiorstwo za najbardziej kreatywną firmę farmaceutyczną na świecie. Dwa lata później uruchomiono pierwszy zakład produkcyjny poza Francją – w Irlandii, po latach zakład w Chinach, potem w Rosji i Brazylii. Dziś z leków Servier korzysta 100 mln pacjentów w 150 krajach.

 

Grupa Servier realizując swą strategię postępu terapeutycznego planuje co 3 lata wprowadzać na rynek nową cząsteczkę. Rozumiejąc skalę wyzwań cywilizacyjnych  wynikających z  epidemii chorób nowotworowych    firma przeznacza 50%  swego budżetu, dedykowanego badaniom i rozwojowi, na innowacje w onkologii. W dłuższej perspektywie zamierzeniem firmy jest opracowanie portfolio innowacyjnych terapii stosowanych w chorobach tak trudno poddających się leczeniu, jak rak wątroby, trzustki czy niektóre nowotwory wieku dziecięcego. Firma planuje utrzymać wiodącą pozycję w kardiologii poprzez strategiczne i innowacyjne zarządzanie cyklem życia produktów leczniczych, zwłaszcza  - rozwój leków złożonych. Kwestią kluczową pozostaje zapewnienie lekarzom dostępu do szerokiego portfolio leków Servier (choćby tych stosowanych w chorobach układu krążenia) w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów wymagających właściwego leczenia w krajach, w których Grupa prowadzi swą działalność.

 

Więcej informacji:

Natalia Stasiakowska-Jabłońska

Servier Polska

e.mail.: natalia.jablonska@servier.com

tel. + 48 783 910 459

 

 
[1] Ankieta Instytutu Humanites