Nowa opcja terapeutyczna - preparat LONSURF® (triflurydyna/tipiracyl) - już dostępna dla europejskich pacjentów z zaawansowanym przerzutowym rakiem jelita grubego po zatwierdzeniu przez EMA

 

Suresnes (Francja), 27.04.2016

Firma Servier poinformowała, że Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu preparatu LONSURF® (triflurydyna/tipiracyl), znanego wcześniej pod nazwą TAS-102, na terenie Unii Europejskiej, w leczeniu dorosłych pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego (ang. metastatic colorectal cancer – mCRC), którzy otrzymali wcześniej inne dostępne leczenie, w tym chemioterapię fluoropirymidynami, oksaliplatyną i irynotekanem oraz terapię inhibitorami VEGF i inhibitorami EGFR, bądź też nie kwalifikują się do tego typu leczenia. LONSURF to złożony doustny lek przeciwnowotworowy, który zawiera triflurydynę (FTD) i tipiracyl (TPI), a jego podwójny mechanizm działania sprzyja utrzymaniu skuteczności klinicznej.

– Wyniki kluczowego badania RECOURSE dowodzą, że LONSURF, w porównaniu z placebo, może zapewnić dłuższe przeżycie i obniżenie ryzyka zgonu pacjentom z opornym na leczenie przerzutowym rakiem jelita grubego – stwierdził prof. Eric Van Cutsem z Kliniki Nowotworów Układu Pokarmowego Szpitala Uniwersytetu w Louvain, w Belgii. – Dzięki połączeniu triflurydyny i tipiracylu, LONSURF bezpośrednio atakuje DNA komórek nowotworowych, hamując wzrost guza. W porównaniu z poprzednio stosowanymi terapiami oznacza to odmienne podejście do walki z rakiem, które pozwala nam opóźnić progresję choroby zamiast cyklicznie powtarzać już wcześniej stosowane u pacjenta leczenie.

– Wraz z rejestracją tego leku spełniamy obietnicę udostępnienia nowej terapii dla europejskich pacjentów z zaawansowanym przerzutowym rakiem jelita grubego – powiedziała dr U. Marion Schrenk, dyrektor ds. globalnej strategii medycznej w onkologii w firmie Servier. – Cieszymy się z tego ważnego osiągnięcia, które odzwierciedla wysiłki Servier na rzecz poprawy życia pacjentów onkologicznych, bowiem w badaniu wykazano, że LONSURF wydłuża czas przeżycia bez progresji oraz sprzyja utrzymaniu sprawności, dzięki czemu pacjenci mogą poświęcić więcej czasu na to, co dla nich ważne.

Decyzja Komisji jest następstwem pozytywnej opinii Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA), który w lutym bieżącego roku zarekomendował dopuszczenie preparatu LONSURF do obrotu.[1] Podstawą obu decyzji były wyniki badania RECOURSE – międzynarodowego badania klinicznego III fazy, prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanego placebo. Badano w nim skuteczność i bezpieczeństwo preparatu LONSURF u chorych, którzy otrzymali uprzednio inną terapię przerzutowego raka jelita grubego. Do badania włączono 800 pacjentów, którzy zostali podzieleni na dwie grupy: w jednej stosowano optymalne leczenie podtrzymujące i LONSURF, a w drugiej – optymalne leczenie podtrzymujące i placebo. Badanie wykazało statystycznie istotną poprawę w zakresie pierwszoplanowego kryterium oceny skuteczności tj. czasu przeżycia całkowitego (OS), w grupie pacjentów, którzy otrzymywali LONSURF.1,2,

 Informacje o badaniu RECOURSE

RECOURSE to międzynarodowe badania kliniczne III fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo. Badano w nim skuteczność i bezpieczeństwo preparatu LONSURF w grupie 800 chorych (w tym 403 w Europie), którzy otrzymali uprzednio inną terapię przerzutowego raka jelita grubego.[2] Badanie wykazało statystycznie istotną poprawę w zakresie pierwszoplanowego kryterium oceny skuteczności, tj. czasu przeżycia całkowitego (OS), w grupie pacjentów otrzymujących LONSURF. Wyniki badania wykazały redukcję ryzyka zgonu o 32% w porównaniu do grupy otrzymującej optymalne leczenie podtrzymujące (HR=0,68; 95% CI: 0,58-0,81; p<0,001). Zaktualizowana analiza OS (obejmująca 89% zdarzeń), którą przedstawiono na tegorocznym kongresie ASCO GI, potwierdziła znaczące klinicznie i istotne statystycznie korzyści w zakresie czasu przeżycia w grupie pacjentów otrzymujących preparat LONSURF w połączeniu z optymalnym leczeniem podtrzymującym w porównaniu do placebo stosowanego z optymalnym leczeniem podtrzymującym. Znalazło to odzwierciedlenie we względnym zmniejszeniu ryzyka zgonu o 31% (HR=0,69; 95% CI: 0,59-0,81; p<0,0001). oraz wydłużeniu mediany przeżywalności o dwa miesiące. Mediana wskaźnika OS wyniosła 7,2 miesiąca w grupie chorych otrzymujących LONSURF wraz z optymalnym leczeniem podtrzymującym wobec 5,2 miesiąca w grupie placebo z optymalnym leczeniem podtrzymującym, co odpowiada rocznym wskaźnikom przeżycia w obu grupach na poziomie odpowiednio 27,1% oraz 16,6%.1,2,5

Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych (≥ 30%) u chorych przyjmujących LONSURF należały: neutropenia, nudności, zmniejszone łaknienie, biegunka, uczucie zmęczenia, anemia, trombocytopenia, podwyższony poziom bilirubiny całkowitej, fosfatazy alkalicznej i ASAT oraz leukopenia.1,5

Informacje o przerzutowym raku jelita grubego

Potrzeby zdrowotne w zakresie terapii raka jelita grubego (ang. colorectal cancer – CRC) pozostają w dużym stopniu niezaspokojone. W 2012 roku, nowotwór ten był drugim co do częstości powodem zgonów z przyczyn onkologicznych w Europie – w jego następstwie zmarło 215 tys. osób.[3] U około 25% chorych z pierwotnym rozpoznaniem CRC z przerzutami oraz u prawie 50% ogółu chorych na ten typ nowotworu dochodzi do przerzutów.[4] Przekłada się to na bardzo wysoki wskaźnik zgonów: pięcioletnia przeżywalność chorych z rozpoznanym przerzutowym rakiem jelita grubego w IV stadium wynosi około 11%.3

Informacje o preparacie LONSURF

LONSURF jest obecnie dostępny w Japonii w leczeniu nieoperacyjnego zaawansowanego lub nawracającego CRC (opornego na standardowe leczenie) oraz w Stanach Zjednoczonych w leczeniu chorych z przerzutowym CRC, którzy byli wcześniej poddani chemioterapii fluoropirymidynami, oksaliplatyną lub irynotekanem, terapii biologicznej anty-VEGF bądź, w przypadku genów RAS typu dzikiego (niezmutowanych), terapii ukierunkowanej na EGFR.[5],[6] LONSURF to złożony doustny lek przeciwnowotworowy, który zawiera triflurydynę (FTD) i tipiracyl (TPI). Podwójny mechanizm działania tego leku jest odmienny niż w przypadku fluoropirymidyn i sprzyja utrzymaniu skuteczności klinicznej. FTD to analog nukleozydu o działaniu przeciwnowotworowym, który zostaje włączony bezpośrednio do DNA, wpływając na jego funkcje. Stężenie FTD we krwi jest z kolei regulowane przez związek TPI, który jest inhibitorem fosforylazy tymidynowej, czyli enzymu rozkładającego FTD.1,5,[7]

W czerwcu 2015 roku firma Servier zawarła z Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. wyłączną umowę licencyjną w sprawie rozwoju i komercjalizacji preparatu LONSURF. Zgodnie z tą umową, Servier zajmie się wprowadzaniem tego leku do obrotu w Europie i innych krajach, z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku i całej Azji. Taiho Pharmaceutical zachowuje prawa do rozwoju i komercjalizacji preparatu LONSURF w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku i całej Azji, a także do wytwarzania i dostarczania tego produktu.

Informacje o firmie Servier

Servier to niezależna firma farmaceutyczna z siedzibą we Francji, prowadzącą własne badania naukowe. Firma jest szeroko obecna na arenie międzynarodowej, zatrudniając łącznie ponad 21 200 osób w 148 krajach świata, a 92% jej leków jest stosowanych poza granicami Francji. W 2015 roku, przychody Servier wyniosły 3,9 mld euro, z czego 24% zostało zainwestowane w badania naukowe. W obszarze onkologii, trwają obecnie badania kliniczne nad użyciem dziewięciu nowych cząsteczek w leczeniu raka piersi, raka płuc, innych guzów litych oraz różnych typów białaczek i chłoniaków.

Badania nad tymi innowacyjnymi lekami są prowadzone we współpracy z wieloma partnerami na całym świecie i obejmują różne nowoczesne terapie przeciwnowotworowe, w tym cytotoksyczne, proapoptyczne, celowane, immunologiczne i komórkowe.

Kontakt dla mediów

Dodatkowe informacje o firmie Servier znajdują się na stronie internetowej www.servier.com.

Dział Komunikacji Servier
Tel.: +44 203 808 6474
E-mail: presse@servier.fr

 

 
[1]  Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 22-25 February 2016. Dostępny w Internecie:http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/02/news_detail_002474.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 [dostęp: marzec 2016]

[2]  Ohtsu A, Yoshino T, Wabha M i wsp. Phase 3 RECOURSE Trial of TAS-102 Versus Placebo With Best Supportive Care in Patients With Metastatic Colorectal Cancer: Geographic Subgroups. J ClinOncol 33, 2015 (supl.; streszczenie 3564).

[3]  Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J i wsp. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer 2013;49: 1374–1403

[4]  Metastatic colorectal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol (2014) 25 (supl. 3): iii1-iii9

[5]  FDA News Release. FDA approves new oral medication to treat patients with advanced colorectal cancer. 22 September 2015. Dostępny w Internecie: http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm463650.htm [dostęp: luty 2016]

[6]  Taiho Pharma. Taiho's Lonsurf® (trifluridine and tipiracil hydrochloride) Tablets Approved in Japan for Treatment in Advanced Metastatic Colorectal Cancer. Dostępny w Internecie: http://www.taiho.co.jp/english/news/20140324.html [dostęp: luty 2016]

[7]Emura T i wsp. A novel antimetabolite, TAS-102 retains its effect on FU-related resistant cancer cells. Int J Molec Med 2004;13:545-49.